Απουσίες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΘΑΚΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 22–02-2014

Αγαπητοί γονείς /κηδεμόνες
Για την καλύτερη ενημέρωσή σας για θέματα της φοίτησης των παιδιών σας στο Γυμνάσιο θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για τα εξής θέματα:
1) Φοίτηση μαθητών : Στην φοίτηση των μαθητών υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:
α) Μέχρι 64 αδικαιολόγητες απουσίες  ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ.
β) Μέχρι 64 αδικαιολόγητες και 50 δικαιολογημένες απουσίες ( Σύνολο 114)  ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ.
γ) Μέχρι 64 αδικαιολόγητες και 100 δικαιολογημένες απουσίες( Σύνολο 164) με την προϋπόθεση ότι όλες οι δικαιολογημένες απουσίες οφείλονται σε ασθένεια και ο μαθητής έχει μέσο όρο προφορικής βαθμολογίας τριμήνων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και διαγωγή κοσμιότατη.  ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
δ) Μέχρι 64 αδικαιολόγητες και 100 δικαιολογημένες απουσίες( Σύνολο 164) με την προϋπόθεση ότι όλες οι δικαιολογημένες απουσίες οφείλονται σε ασθένεια αλλά ο μαθητής δεν έχει μέσο όρο προφορικής βαθμολογίας τριμήνων τουλάχιστον δεκαπέντε(15) πλήρες και διαγωγή κοσμιότατη  ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
ε)Μέχρι 64 αδικαιολόγητες και 150 δικαιολογημένες απουσίες( Σύνολο 214) με την προϋπόθεση ότι όλες οι δικαιολογημένες απουσίες οφείλονται σε ασθένεια και ο μαθητής έχει μέσο όρο προφορικής βαθμολογίας τριμήνων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και διαγωγή κοσμιότατη. ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ .
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η φοίτηση χαρακτηρίζεται ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1) ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ: Ο μαθητής παίρνει μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου.
2) ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ: Ο μαθητής παραπέμπεται να εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα τον Σεπτέμβριο.
3) ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ : Ο μαθητής μένει στην ίδια τάξη.
Εκτός από το τυπικό μέρος της φοίτησης το ουσιαστικό είναι ότι οι μαθητές δεν πρέπει χωρίς σοβαρό λόγο να απουσιάζουν από το σχολείο διότι τα κενά στα μαθήματα δύσκολα αναπληρώνονται.

2) Δικαιολόγηση απουσιών : Οι απουσίες μέχρι 2 ημερών μπορούν να δικαιολογηθούν από τον κηδεμόνα μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να δικαιολογηθούν συνολικά μέχρι 10 ημέρες κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για απουσίες που αφορούν χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ημερών χρειάζεται βεβαίωση νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού για το είδος και την διάρκεια της ασθένειας την οποία πρέπει να προσκομίσετε οι γονείς πάλι μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.
3) Προαγωγή Μαθητών: α) Στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα το άθροισμα των προφορικών βαθμών των 3 τριμήνων + τον βαθμό των γραπτών εξετάσεων Ιουνίου πρέπει να δίνουν Μ.Ο. τουλάχιστον 10 π.χ (Α΄τρ.+Β΄τρ.+Γ΄τρ.+Γραπτά):4=10
(10 +11 +09 +10 )=40:4=10
β) Στα μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα το άθροισμα των προφορικών βαθμών των 3 τριμήνων πρέπει να δίνει Μ.Ο. τουλάχιστον 10 π.χ. 10+08+12=30:3=10

4) Κινητά τηλέφωνα: Σύμφωνα με τη Υπουργική Απόφαση 132328/Γ2/7-12-2006 απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο. Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους των μαθητών το κινητό τηλέφωνο θα κρατείται και θα παραδίδεται μόνο στο κηδεμόνα του μαθητή. Εάν αυτό συμβεί και δεύτερη φορά δυστυχώς θα υπάρχουν κυρώσεις. Το τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεση των μαθητών όταν υπάρξει ανάγκη επικοινωνίας μαζί σας είτε στο σταθερό σας τηλέφωνο είτε στο κινητό. Το ίδιο ισχύει και όταν εσείς θέλετε να επικοινωνήσετε για κάποιο λόγο με τα παιδιά σας.